شعر کودکانه عید زیبای من

عید زیبای من

عید زیبای من

بارون می باره آروم///صحن حرم شده تر

نزدیک سال تحویل/// دعا می خونه مادر

پر و پر و پر کبوتر/// جشنه تو صحن کوثر

رضا رضا رضا بود/// روی لبای مادر

می پیچه توی گوشم/// صدای نقاره ها

رو به ضریح نشستیم/// من و مامان و بابا

مامان به من عیدی داد///یه جانماز کوچک

امام رضای خوبم///عید شما مبارک


مطالب مرتبط