راوی: عذرا طالبیان، همسر شهید مهدی رفتاری

فدای اسلام

فدای اسلام

به همراه یکی از همرزمان مهدی در حرم نشسته بودیم. فرزندمان در آغوش مهدی بود که حرف از رفتن به جبهه پیش آمد. آقای درخشانی نگاهی به فرزندمان انداخت، کودک را از آغوش مهدی گرفت و پیشانی اش را بوسید؛ آن وقت رو به مهدی گفت: «آخه تو چطور می تونی از این بچّه شیرین دل بکنی و بری منطقه؟! شاید یه روز برنگردی ها...»
مهدی ناراحت از حرف دوستش، بلافاصله بچّه را از او گرفت و روی دست هایش به طرف ضریح امام رضا (ع) بلند کرد و گفت: «این بچّه هم فدای اسلام...»
وقتی این حالت مهدی را دیدم، دانستم دیگر هیچ دلبستگی به دنیا و زندگی ندارد و به حتم شهید خواهد شد.راوی:
عذرا طالبیان، همسر شهید مهدی رفتاری


مطالب مرتبط