فصل پنجم کتاب صوتی کرونا:​ دارالشفا کجاست؟​

قبر پیشوایان معصوم و حتی منسوبان، اقتضای شفای حاجتمندان را داراست و تاریخِ گذشته وحال این اماکن، گواه صادقی برای شفاجستن بسیاری از بیماران و حل مشکل گرفتاران بوده است.

دانلود


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط