شعر کودکانه رضوی

قاب عکس

قاب عکس

ما توی خانه عکسی///چسبانده ایم و گاهی

از گوشه ای به آن عکس///هی می کنم نگاهی

عکسی که مانده این جا///مانند ماه تابان

مادربزرگ خوبم///آورده از خراسان

یعنی که رفته بوده///پابوس قبر آقا

یعنی که بوده او هم///مانند شاپرک ها

او دیده بوده آن جا///بارانی از کبوتر

او رفته بوده تنها///در کهکشان دیگر

گفتم امام هشتم///شاید طلب نماید

شاید که شور و شادی///در خانه ام بماند

حالا دلم برایش///می گیرد و دوباره

می ریزد از نگاهم///بارانی از ستاره


مطالب مرتبط