قدس در فلسطین

قدس در فلسطین

قدس در فلسطین
مثل یک نگین است
قدس قبلگاهی
بر سر زمین است


مانده روی قلبش
چکمه های اشغال
سیم. خار دار است
در عبور هرسال

قلب هر مسلمان
قبلگاه قدس است
صحن قدس مشهد
شاهراه قدس است

غلامرضا بکتاش


مطالب مرتبط