قرآن

قرآن

قرآن کتاب نور است///نوری که جاودانی است

آیات دلنشینش///از جنس آسمانی است

هر سوره اش درختی است /// مثل درخت خورشید

هر آیه شاخه ای سبز///پر گل ، ز نور خورشید

با دیدنش به یادم/// روی محمد (ص) آید

چون گل ز برگ برگش///بوی محمد (ص) آید

سرور انتظار


مطالب مرتبط