قلم های مسموم
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 209 1 MB 36 0

قلم های مسموم

امروز قلمهای مسموم در صدد تحریف واقعیات هستند، باید نویسندگان امین این قلمها را بشکنند.
جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)،صفحه ۴۳۴

#امام_خمینی #تحریف


مطالب مرتبط