شعر و سرودهای ضد امریکایی معلم شهید؛ مهدی رجب بیگی به یاری خدای رنج‌دیدگان به همت تمام مستضعفان بجنگ با تمام غارت‌گران ما پیروزیم، ما پیروزیم، ماپیروزیم (2) به پیروزی...

ما پیروزیم

ما پیروزیم

شعر و سرودهای ضد امریکایی معلم شهید؛ مهدی رجب بیگی

به یاری خدای رنج‌دیدگان
به همت تمام مستضعفان
بجنگ با تمام غارت‌گران
ما پیروزیم، ما پیروزیم، ماپیروزیم (2)
به پیروزی ز ره‌بر و امام‌مان
به کوشش مجاهدان و مردان
بجنگ با تمام مستکبران
ما پیروزیم، ما پیروزیم، ماپیروزیم (2)
هر آن کسی که در ره خدا رود
هم‌چون‌ حسین، هم‌چون حسین
به راه او قیام و جان فدا کـــند
هم‌چون‌ حسین، هم‌چون حسین
نصیب او فلاح و هم سعادت است
که شوق او رهایی و شهادت است
که شوق او رهایی و شهادت است (2)
امــــام مــــا خـــمینی است
ره جـــهــــاد مـــــا رهــش بود
رهــــایـــی هــمه ستم‌کشان
راه امام، راه امام، راه تمام مستضعفان


مطالب مرتبط