شعر و سرودهای ضد امریکایی معلم شهید؛ مهدی رجب بیگی آمریکا غارت‌گره دشــــمـــن هـــر مستضعف ضد حق ستم‌گره خــــصــــم نــــوع بـــشره همه با هم یک‌صدا، به راه خدا، دهیم این...

مرگ بر آمریکا

مرگ بر آمریکا

شعر و سرودهای ضد امریکایی معلم شهید؛ مهدی رجب بیگی

آمریکا غارت‌گره
دشــــمـــن هـــر مستضعف ضد حق ستم‌گره
خــــصــــم نــــوع بـــشره
همه با هم یک‌صدا، به راه خدا، دهیم این ندا
مرگ بر تو ای آمریکا ـ مرگ بر تو ای آمریکا
جنگ او با اسلام
حیــله‌اش هـــم‌چــون شیطان با امت و امام
امـــــــا کــــارش تــمـــام
همه با هم یک‌صدا، به راه خدا، دهیم این ندا
مرگ بر تو ای آمریکا ـ مرگ بر تو ای آمریکا
شیوه‌ی او نیرنگ
ظـــالـــم و راهـــــش بی‌داد با مسلمین در جنگ
چـــاره‌ی او تــــفــــنـــگ
همه با هم یک‌صدا، به راه خدا، دهیم این ندا
مرگ بر تو ای آمریکا ـ مرگ بر تو ای آمریکا
آمریکا چون شیطان
فـــتـح و پیـــروزی از ماست در جنگ با انسان
چون امــــــت هـــــم‌پیمان
همه با هم یک‌صدا، به راه خدا، دهیم این ندا
مرگ بر تو ای آمریکا ـ مرگ بر تو ای آمریکا
جنگ با حزب شیطان
مــــــرگ او حــــتمی باشـد راه هر مسلمان
ســـــــلاح مــــــــا ایمـان
همه با هم یک‌صدا، به راه خدا، دهیم این ندا
مرگ بر تو ای آمریکا ـ مرگ بر تو ای آمریکا
باشد قانون الله
در جــــنـــگ بـــــا اهریمن راه و رسم روح‌الله
پیــــروز بـــاشـــد حزب‌الله
همه با هم یک‌صدا، به راه خدا، دهیم این ندا
مرگ بر تو ای آمریکا ـ مرگ بر تو ای آمریکا


مطالب مرتبط