ریشه کن کردن زمینه های فساد: مبــارزه ی با فساد اولا پیشگیری است بعد درمان اســت؛ قبلاً بایســتی زمینه های فســاد را از بین ببریم، بعد هم اگــر فســادی بــه وجــود آمــد، بایســتی درمان کنیم. 98/7/4

مسابقه فرهنگی «خط حزب الله 241»

مسابقه فرهنگی «خط حزب الله 241»

مهلت شرکت در #مسابقه : 7 مردادماه 1399

به برندگان بعد از پایان مسابقه و قرعه کشی، جوایز فرهنگی اهدا می شود.
اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.

جهت شرکت در مسابقه کلیک کنید.

جهت مشاهده تاریخچه مسابقات کلیک کنید.


مطالب مرتبط