شعر کودکانه مسجد ما

مسجد ما

مسجد ما

5b728f19d2be2.jpg

در میان کوچه ما // مسجدی خوب و قدیمی ست
جای خوب و باصفایی ست // ساده است اما صمیمی ست



در حیاط کوچک آن // یک درخت پیر گردوست
توی قاب حوض کاشی // عکس صاف و رنگی اوست



بچه های کوچه جمع اند// دور حوض آب گاهی
بچه ها دارند هر یک// توی آن یک دانه ماهی



توی این #مسجد همیشه// حرف ما از مهربانی ست
جای خوب آشتی هاست//کینه توی قلب ما نیست



ناصر کشاورز


مطالب مرتبط