شعر کودکانه در مورد ماه رمضان

مهمان کوچک

مهمان کوچک

دلم می خواد روزه بگیرم/// مثه مامان ، مثه بابا

مهمون کوچکی باشم/// بر سر سفره خدا

دلم می خواد تو مهمونیش/// خدا منو هم ببینه

از دل من ، گل دعا/// موقع افطار بچینه

وقت سحر فرشته هاش/// بال بزنند دور و برم

از دل پاک آسمون/// گل بریزند روی سرم

طاهره اکرمی


مطالب مرتبط