مدگرایی اگر افراطی نباشد، اگر روی چشم و هم چشمی رقابت های کودکانه نباشد، عیبی ندارد.

مواظب باشید قبله نمای مدگرایی تان به سمت اروپا نباشد!

مواظب باشید قبله نمای مدگرایی تان به سمت اروپا نباشد!

شالش را مدل لبنانی بست؛ ولی راضی اش نکرد. باز هم برای بار چندم شالش را باز کرد و تلاش کرد دوباره آن را از نو ببندد. الان چند دقیقه است که دارد با روسری اش ور می رود. یک لحظه با تعجب به آینه خیره شد و رو به صدایی که به او گفت: «بس کن دیگه! بریم، دیر شد!» گفت: «چیه؟ می خوام خوش تیپ باشم. اشکال داره؟!»

صدا از درونش بود. دوباره ادامه داد: «اصلاً برای ما متوسط ها وقتی که نمی تونیم لباس مارک بپوشیم و روسری هامون همین روسری های ساده چندهزار تومنیه، خوش تیپ بودن یک آرزوی محاله!»

هر چند برای این حرفش جواب داشت، سریع گفت:

مگه چیه؟ با همین لباس های ساده هم می شه تیپ زد؛ کافیه لباسم تمیز و اتوکشیده باشه، پارگی نداشته باشه، مرتب باشه و سعی کنم رنگ بندی رو رعایت کنم. خب با همین ها هم می شه خوش تیپ باشم. اون قدر آدم دیدم که لباس های مارک دار دارند؛ ولی هیچ وقت نتونستند خوش پوش و خوش تیپ باشند!

5cc18b445bece.jpg

با خودش فکر کرد: «اصلاً خوش تیپ بودن تا کجا خوبه؟!» یاد جمله ای افتاد. جایی خوانده بود: بنده با مد و تنوع و تحول در روش های زندگی مخالفم؛ نخیر، مدگرایی و نوگرایی اگر افراطی نباشد، اگر روی چشم و هم چشمی رقابت های کودکانه نباشد، عیبی ندارد. لباس و رفتار و آرایش تغییر پیدا می کند، مانعی هم ندارد؛ اما مواظب باشید قبله نمای این مدگرایی به سمت اروپا نباشد! این بد است!

مدگرایی اگر افراطی نباشد، اگر روی چشم و هم چشمی رقابت های کودکانه نباشد، عیبی ندارد.

اصلاً دختر هرچه خوش پوش تر باشد، بهتر است: چادرش را اتو بزند، روسری اش را با تلق روسری یا هر طور دیگر محکم کند، روسری اش را مدرن و شیک ببندد و با همه این ها، حجاب و وقارش را هم به هم نزند. چه اشکالی دارد؟! صحبت هایش طولانی شد با خودش. حالا دیگر کم کم آماده شده بود.

منبع: کتاب هنر دختر بودن، راضیه کیماسی


مطالب مرتبط