موجود مقدس و محبوب

موجود مقدس و محبوب

رهبرانقلاب: جوانی که شعارش ارزشهای دینی است، برای من مثل یک موجود مقدّس و محبوب است.

شنبه‌ها؛ #جوانان


مطالب مرتبط