مگر بمیرد شیعه، علی بماند تنها شکسته حرمت، حیدر، شکسته پهلو، زهرا

مگر بمیرد شیعه، علی بماند تنها

مگر بمیرد شیعه، علی بماند تنها

مگر بمیرد شیعه، علی بماند تنها

شکسته حرمت، حیدر، شکسته پهلو، زهرا

چرا چنین شد تفسیر، مودتاً للقربا

اگر برآرد آه از دل، تمام عالم می سوزد

به حال زهرا این شبها، دل محرم می سوزد

(زهرا مولاتی)

چه روضه هایی دارد، سوره ی کوثر با ما

غمی فراوان با اوست، از اول اعطینا

اهل سما را برد از هوش، غربت مولا در تشییع

نمانده تاب همراهی، فرشتگان را در تشییع

(زهرا مولاتی)

سر شهادت دارند، فداییان زهرا

مگر بمیرد شیعه، علی بماند تنها

خروش زهرا در مسجد، همیشه جاویدان مانده

خطبه زهرا تا دنیاست، مفسر قرآن مانده

(زهرا مولاتی)

شاعر: میلاد عرفان پور


مطالب مرتبط