امام رضا علیه السلام فرمودند: وقتی که به چیزی نیاز ندارید، بیهوده آن را مصرف نکنید. هیچ چیز را بی ‍ خودی تلف نکنید واگر خودتان به آن نیاز ندارید،...

​میوه ی نیم خورده

​میوه ی نیم خورده

امام رضا علیه السلام فرمودند: وقتی که به چیزی نیاز ندارید، بیهوده آن را مصرف نکنید. هیچ چیز را بی ‍ خودی تلف نکنید واگر خودتان به آن نیاز ندارید، آن را در اختیار نیازمندان قرار دهید.


میوه ی نیم خورده

آن روز امام رضا علیه السلام ناراحت بود. تنهاقدم می زد وآهسته آه می کشید ودر فکر فرو می رفت. دوستان امام با نگرانی در کنار دیوار ایستاده بودند وزیر چشمی نگاهش می کردند.

یکی ازآنها که جوان بود، گفت: ((من می روم وعلت را می پرسم. شاید اتفاق بدی برایشان پیش آمده!))

دوستانش گفتند: ‌‌(( فکر خوبی است. اگر لازم شد به ما اشاره کن که ما هم نزد ایشان بیاییم.)) جوان جلو رفت وبعد از کمی صبر پرسید: (( ای پسر رسول خدا! چه شده؟ چرا غمگین وناراحت هستید ؟))

امام علیه السلام برگشت وبا مهربانی به اونگریست. سپس سرش را چرخاند وبه میوه ی نیم خورده ای نگاه کرد که روی زمین افتاده بود وگفت:(( این میوه را چه کسی خورده است؟))

مرد جوان به طرف دوستانش سر برگرداند. آن ها فوری جلو آمدند. مرد جوان گفت: ((این میوه نیم خورده را چه کسی خورده است؟))

یکی از آنهادست به سینه خود گذاشت وگفت: (( من خورده ام!...من...!)) امام که ناراحت شده بود، خطاب به او گفت: ((چرا اسراف می کنی؟ چرا به نعمت های خداوند بی اعتنایی؟ مگر نمی دانی که خدا اسراف کاران را به سختی عذاب می دهد؟)).

مرد به خاطر کار بیهوده ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ی خود از امام رضا علیه السلام عذر خواهی کرد. امام رو به آنان کرد وگفت: ((وقتی که به چیزی نیاز ندارید، بیهوده آن را مصرف نکنید. هیچ چیز را بی ‍ خودی تلف نکنید واگر خودتان به آن نیاز ندارید، آن را در اختیار نیازمندان قرار دهید.))


مطالب مرتبط