شعر کودک نقاشی قشنگ برای کودکان

نقاشی قشنگ

نقاشی قشنگ

خداوند آفریده /// جهان را خوب و زیبا

ندیدم مثل او من/// در این دنیا کسی را

خودش تنها کشیده/// جهان را بی کس و دوست

همه نقاشی اوست /// زمین و آسمان ها

کسی اما نداده/// به او جایزه یا بیست

کسی بهتر از او نیست/// ولی من خوب می دانم

اکرم خیبری


مطالب مرتبط