مؤمن همچون کوهی است که وزش بادها او را متزلزل نمی کند.

نگران قضاوت های عجولانه نباش!

نگران قضاوت های عجولانه نباش!

روزی استاد فهیم و حکیم یک چک مسافرتی با ارزش و تا نخورده ای از جیبش بیرون آورد و خطاب به حاضران جلسه گفت: کدام یک از شما طالب این چک هستید؟ بی درنگ همه دست خود را بالا بردند. استاد چک را تا کرد و دوباره سوال خود را پرسید؛ باز هم همه خواستار به دست آوردن آن چک بودند. استاد چک را در دستش مچاله کرد و بار دیگر پرسید. طبیعی بود که باز هم همه درخواست کننده چک بودند. جالب این که وقتی استاد دانا و حکیم چک را زیر پای خود انداخت و لگدمال کرد، باز هم همه حضار طالب آن بودند.

در این هنگام، استاد از این درس عملی خود رمزگشایی کرد و چنین گفت: این چک تا شد، مچاله شد، لگدمال شد، اما از ارزش آن کاسته نشد و مطلوبیت و محبوبیت آن نزد شما کم نشد. انسان با شخصیت، عاقل، فهیم و با کرامت هم، گاهی در ناملایمات زندگی تا می شود، مچاله می شود، اما از ارزش او اندکی کاسته نمی شود.

شخص شما را ممکن است بشکنند؛ اما شخصیت شما را کسی نمی تواند بشکند. همان گونه که ارزش اسکناس به پشتوانه آن در خزانه «بانک مرکزی» است، ارزش انسان هم به پشتوانه ایمان او در خزانه غیب خداوند است. تو نگران کم و کاست ایمان و باورت به خداوند قادر مطلق باش؛ نه نگران قضاوت عجولانه مردم.

شخص شما را ممکن است بشکنند؛ اما شخصیت شما را کسی نمی تواند بشکند.

5d4aafe963ac2.jpg

روان شناسان می گویند برخی از انسان ها از بیرون تقویت می شوند؛ در حالی که انسان عاقل از درون تقویت می شود؛ یعنی انسان های فرومایه همواره منتظر تأیید دیگرانند؛ با تأیید دیگران آرام و با تکذیب دیگران ناآرام می شوند. این نشانه آشکاری از تزلزل شخصیت آنهاست.

انسان با شخصیت و عاقل را به راحتی نمی توان آشفته کرد. در روایات ما مؤمن همچون کوهی استوار توصیف شده است که وزش بادها او را متزلزل نمی کند. خوشا به حال کسانی که در اندیشه رضایت خداوند هستند و دغدغه حرف مردم را ندارند! خوشا به حال آنان که لحظه به لحظه بر ارزش ایمان خویش می افزایند و نگران قضاوت و داوری مردم نیستند! آری! سعی کنیم فرزندان خود را انسان های قوی و مقاوم تربیت کنیم که از همان کودکی، خداوند در چشمشان بزرگ جلوه کند تا قضاوت مردم چندان برایشان مهم نباشد. بدیهی است که قوت روحی پدران و مادران، لازمه موفقیت آنان در بالا بردن قدرت روحی فرزندان است.

منبع: ماهنامه موعود (215-214)


مطالب مرتبط