کسی که حق خداوند (مانند خمس) را نپردازد، دو برابر آن را در راه باطل صرف خواهد کرد.

هرچه داشت خرج دیگران می کرد!!!

هرچه داشت خرج دیگران می کرد!!!

از علمائی که ابراهیم به او ارادت خاصی داشت مرحوم حاج آقای هرندی بود. این عالم بزرگوار غیر از ساعات نماز مشغول شغل پارچه فروشی بود. اواخر تابستان 1361 بود. به همراه ابراهیم خدمت حاج آقا رفتیم. مقداری پارچه به اندازه دو دست پیراهن گرفت.

هفته بعد موقع نماز دیدم که ابراهیم آمده مسجد و رفت پیش حاج آقا. من هم رفتم ببینم چی شده. ابراهیم مشغول حساب سال بود و خمس اموالش را حساب می کرد!

خنده ام گرفت! او برای خودش چیزی نگه نمی داشت. هرچه داشت خرج دیگران می کرد.

پس می خواهد خمس چه چیزی را حساب کند؟!

حاج آقا حساب سال را انجام داد. گفت 400 تومان خمس شما می شود. بعد ادامه داد: من با اجازه ای که از آقایان مراجع دارم و با شناختی که از شما دارم آن را می بخشم.

اما ابراهیم اصرار داشت که این واجب دینی را پرداخت کند. بالاخره خمس را پرداخت.

5bdd7b790aa06.jpg

کار ابراهیم مرا به یاد حدیثی از امام صادق (علیه السلام) انداخت که می فرماید" کسی که حق خداوند (مانند خمس) را نپردازد، دو برابر آن را در راه باطل صرف خواهد کرد.»

بعد از نماز با ابراهیم به مغازه حاج آقا رفتیم. به حاجی گفت: «دو تا پارچه پیراهنی مثل دفعه قبل می خوام. حاجی با تعجب نگاهی کرد و گفت: پسرم، تو تازه از من پارچه گرفتی، این ها پارچه دولتیه، ما اجازه نداریم بیش از اندازه به کسی پارچه بدهیم. ابراهیم چیزی نگفت، ولی من قضیه را می دانستم و گفتم: حاج آقا، این آقا ابراهیم پیراهن های قبلی را انفاق کرده! بعضی از بچه های زورخانه هستند که لباس آستین کوتاه می پوشند یا وضع مالیشان خوب نیست. ابراهیم برای همین پیراهن را به آن ها می بخشد!

حاجی در حالی که با تعجب به حرف های من گوش می کرد، نگاه عمیقی به صورت ابراهیم انداخت و گفت: این دفعه برای خودت پارچه را می برم، حق ندای به کسی ببخشی. هرکسی که خواست بفرستش اینجا.

منبع: کتاب سلام بر ابراهیم (جلد1)، مصطفی صفار هرندی


مطالب مرتبط