زندگی به سبک حاج قاسم

هیچی نگو

هیچی نگو

زندگی به سبک #حاج_قاسم

حاج قاسم سلیمانی یک روز گزارش اقدامات نادرست یکی از نیروها را به حاج قاسم ارائه کردم در پاسخ با طرح این سئوال که آیا یک درصد احتمال می دهی او در این مسیر بماند و خوب بشود؟ و من گفتم بله. لذا حاج قاسم ادامه داد: پس هیچی نگو.
راوی سردار فتاحی


مطالب مرتبط