فرقی نداره از کجا فرقی نداره کی باشیم؟ تو این حرم وقتی میایم باید با هم یکی باشیم با هر زبون و لهجه ای با هر نژاد و قوم و...

وحدت

وحدت

فرقی نداره از کجا
فرقی نداره کی باشیم؟
تو این حرم وقتی میایم
باید با هم یکی باشیم

با هر زبون و لهجه ای
با هر نژاد و قوم و رنگ
همه میان با اشک شوق
همه میان با دلِ تنگ

تو این حرم هر کی میاد
دلش پر از صفا میشه
جلوی پای زائرا
با احترام پا میشه

جا میذاره غرورشو
مثل یه ذره کم میشه
مثل کبوترای جَلد
مُحرم این حرم میشه

عشق به اهل بیت نور
دکمه ی پیراهنشه
تو این حرم هرکی میاد
لباس وحدت تنشه

معنی نداره اختلاف
همه رفیق همدیگه ن
ترک و بلوچ و کرد و لر
رضا رضا رضا رضا میگنمطالب مرتبط