«ویحمد فیه کثرأ…والحرکةوالریاضة» «و حرکت و کار و تمرین و ورزش فراوان در آن پسندیده است».

ورزش عامل نشاط

ورزش عامل نشاط

حرکت و کار و ورزش زیاد پسندیده است:
«ویحمد فیه کثرأ…والحرکةوالریاضة»
«و حرکت و کار و تمرین و ورزش فراوان در آن پسندیده است».
در رساله ذهبیه از امام رضا (ع) حکایت شده که تحرّک و تمرین و ورزش فراوان را از نیازهای بدن و کارهای پسندیده معرفی می کند این مطلب یکی از عوامل سلامتی انسان و راه مبارزه با بیماری هاست.
امام رضا (ع) بر این مطلب به ویژه در ماه اسفند تأکید می کند که طبیعت در آستانه ی بیداری و نشاط بهاری است و بدن انسان نیز نیازمند تحرّک، فعالیت، نشاط و حیات دوباره است.

منبع:صحیفه صحت، تالیف محمد علی رضائی اصفهانی، تهیه و تدوین اداره امور فرهنگی آستان قدس، نشر قدس رضوی.


مطالب مرتبط