احساس عصبانیت اشکالی ندارد، اما ابراز آن از طریق خشونت پذیرفتنی نیست!

وظایف والدین به هنگام پرخاشگری کودک

وظایف والدین به هنگام پرخاشگری کودک

زمانی که کودک عصبانی است و اوقات تلخی می کند، باید به چند نکته مهم توجه کنید:

1. آرام بمانید. هنگامی که فرزندتان مشغول پرخاشگری است یا درباره موضوعی با شما لج بازی می کند، شما نباید مانند او پرخاشگر باشید یا لج بازی کنید، بلکه در قدم اول باید خونسردی خود را حفظ کنید تا بتوانید برخوردی عاقلانه و منطقی با پرخاشگری و لج بازی او داشته باشید.

2. چنین رفتاری در میان کودکان، شایع و بین آن ها مشترک است. او باید بازی کند و جست و خیز داشته باشد، گاهی نیز در موضوعات کوچک پرخاشگری می کند. پس مراقب باشید که انتظار یک آدم بزرگ را از او نداشته باشید.

پرخاشگری کودکان در برخی از زمینه ها امری طبیعی و عادی است و این مسأله نباید برای شما تبدیل به فاجعه شود و سریع عکس العمل نشان دهید.

مادر با خود قرار بگذارد که کودکم باید امروز 20 بار مرا عصبانی کند؛ حال اگر پنج بار شد، خدا را شاکر باشد.

3. نخستین و مهم ترین چیز برای مهار عصبانیت کودکان، این است که به آن ها بفهمانیم که گاهی عصبانیت خیلی خوب است و به فرزندان مان بگوییم: این حالت یکی از انواع هیجان ها مثل عشق، حسادت و شادمانی است که ما هر روز در زندگی تجربه می کنیم؛ اما خشم، مثل همه هیجانات دیگر، باید به شیوه ای مهار شده ابراز گردد.

تفاوت بین عصبانیت و خشونت را برای کودکان توضیح دهید و به آن ها بگویید: احساس عصبانیت اشکالی ندارد، اما ابراز آن از طریق خشونت –یعنی آزار رساندن به دیگران؛ شکستن اشیا و ایجاد آشوب- پذیرفتنی نیست!

4. عوامل پرخاشگری را قبل از درمان شناسایی کنید: برای درمان پرخاشگری در کودکان، یکی از مهم ترین گام ها این است که نوع پرخاشگری آن ها و علت آن را بر اساس توضیحاتی که ارائه شد، شناسایی نموده و پرخاشگری را به صورت موردی برطرف نماییم.

منبع: کتاب با پرخاشگری کودکم چه کنم؟، مسلم داودی نژاد، حمید صادقیان.


مطالب مرتبط