شعر کودکانه برگشت امام خمینی به ایران

وقتی که برگشتی

وقتی که برگشتی

از آن سر دنیا///آمد خبرهایی

مردم همه خوشحال///گفتند می آیی

با این خبر هر جا///زیبا و خوش بو شد

هر شهر و شهر کوچه///خوب آب و جارو شد

یک جشن بر پا شد/// سر تا سر ایران

هم این ور ایران///هم آن ور ایران

لب های مردم باز///خوشحال و خندان شد

وقتی که برگشتی///ایران گلستان شد


مطالب مرتبط