وقت نماز

وقت نماز

آمد عمویم باز از زیارت

سوغاتی آورد یک دانه ساعت

شکل خروس است این ساعت او

می خواند آواز قوقولی قوقو

وقت سحر را می داند انگار

امروز ما را او کرد بیدار

خیلی صدایش آرام و ناز است

می گفت پاشو وقت نماز است


مطالب مرتبط