شعر کودک

پاییز

پاییز

اتل متل دنگ و دنگ///زنگ بزن و زنگ بزن
دوباره پاییز شده///مدرسه می‌روم من

اتل متل قصه گو///قصه بگو دوباره
قصه درس و بازی///نمره، کلاس، ستاره

5dfb25192b806.jpg


دوست خودم رو باز هم///توی کلاس می‌بینم
روبه روی معلم///دوباره می‌نشینم

اتل متل صبح زود///بلند شو از جا برخیز
چه فصل مهربانیست///فصل قشنگ پاییز


مطالب مرتبط