شعر پدر

پدر

پدر

پدر ، کم حرف و جدی/// ولی خوب و صمیمی است

پدر چون قاب عکسی/// طلاکوب و قدیمی است

لباس و کفش کارش/// پر از گرد و غبار است

ولی روح و دلش پاک/// بزرگ و با وقار است

همیشه کار کرده/// بدون استراحت

به فکر ما شب و روز/// ندارد خواب راحت

دعای ساده ی ما/// من و مامان و زهرا

خدا جان سایه اش را///مکن کم از سر ما

الهام حسینی زاوه


مطالب مرتبط