داستان کودکانه سفر پیامبر (ص) با یارانشان و نکات آموزنده

پند در سفر

پند در سفر

در یکی از سفرها ، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یارانشان خیلی راه رفته بودند و آثار خستگی در همه دیده می شد تا سرانجام به جایی که آب و گیاه بود رسیدند . پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از شتر پایین آمدند و به سوی آب حرکت کردند ، مقداری که راه رفتتند دوباره به طرف شتر خود بازگشتند .

5d4aa0e4044c6.png

یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با خود گفتند : شاید این جا برای استراحت و نماز خواندن مناسب نیست و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دوباره دستور حرکت می دهند . همه منتظر فرمان حرکت بودند اما یاران با تعجب دیدند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همین که به شترشان رسیدند طناب را برداشتند و شتر را بستند و دوباره به سوی آب حرکت کردند . یارانشان گفتند : ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چرا به ما نگفتید که این کار را برایتان انجام دهیم و به خودتان زحمت دادید و برگشتید ، ما با کمال افتخار این کار را انجام می دادیم .پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : هرگز از دیگران در کارهای مربوط به خودتان کمک نخواهید. (هر کس کار خودش را خودش انجام دهد) .


مطالب مرتبط