پوستر «مذمت دروغگویی»

پوستر «مذمت دروغگویی»

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: تمام پلیدی هادر خانه ای قرار داده شده است و کلید آن دروغگویی است.

#دروغ #پوستر


مطالب مرتبط