شعر کودکانه پیامبر برای کودکا

پیامبر

پیامبر

پیغمبر خوب ما

نور خدا محمد (ص )

چراغ راه مردم

رهبر ما محمد (ص)

ما کودکان همیشه

ما پیرو تو هستیم

صل علی محمد

ای پیرو محمد

ای کودک مسلمان

قلب تو پاک و روشن

از نور دین و ایمان

یار و نگهدار تو

باشد خدا و قرآن

بگو تو ، یا محمد

صل علی محمد


مطالب مرتبط