شعر چادر نماز

چادر نماز

چادر نماز


از شهر خوب مشهد // مادربزرگم آورد
چادر نماز نازی // با خنده ای سرم کرد
مانند باغ سبز است // سوغاتی قشنگم
روییده صد گل ناز // در باغ سبز رنگم
چادر نماز خود را // هر صبح و ظهر و مغرب
سر می کنم به شادی // در هر نماز واجب


مطالب مرتبط