شعر کودک

کتاب خوب خدا

کتاب خوب خدا

یک آسمون شادی///یک آسمون ستاره

خنده کنید ، شادی کنید///عید اومده دوباره

بازم خدای مهربون///نور پاشیده به دنیا

داده به ما یه هدیه ///یه روز خوب و زیبا

دنیا شده پر از نور///با نور خوب احمد

صل علی محمد///صلوات بر محمد

غار حرا ، کوه نور///پر شده از فرشته

مهر نبی شو خدا/// به دلهامون نوشته

پاشیده نور قرآن ///از آسمون رو زمین

فرستاده خداوند ///پیامبر آخرین

حضرت خوب رحمت///هست تاج سر ، محمد

صل علی محمد///صلوات بر محمد

شاعر : اکرم خیبری


مطالب مرتبط