شعر کودک

گنجشک کوچک

گنجشک کوچک

گنجشک کوچک دوست دارد // تا روی گنبد پر بگیرد
زائر شود در مشهد تو // یک خانه بهتر بگیرد

گنجشک هم مثل کبوتر // عطر حرم را دوست دارد
حتی اجازه باشد آقا // از عشقتان جان می سپارد

5d9b14aad2f72.jpg

اوهم اگر توی حرم بود // سرشار از عشق و صفا بود
آواز جیک جیک او هم // زیباترین آوازها بود

او قصد دارد که بخواند // آواز را امروز بهتر
شاید که ثابت کرد آقا// او نیست کمتر از کبوتر


مطالب مرتبط