شعر کودکانه در مورد پدران آسمانی

یادگار پدر

یادگار پدر

خانه ای دارد پدر

در میان آسمان

یادگارش مانده در

دفتر شعر جهان

شعر او شعر نماز

وقت صبح و ظهر و شام

قصه هایش در بهشت

قصه های ناتمام

یک شبی در جبهه بود

بر سر سجاده اش

پر زد از اینجا و رفت

آن نگاه ساده اش

مهر و تسبیحش فقط

یادگارش مانده بود

خوب می دانم پدر

شعر رفتن خوانده بود


مطالب مرتبط