شعر کودکانه امام زمان (عج)

یا صاحب الزمان

یا صاحب الزمان

دیدم تورا به خواب ///دیدم تو را بلند
دیدم تو را جوان ///یا صاحب الزّمان


دیدم که بسته ای///شمشیر ذوالفقار
دیدم تو را چنان ///یا صاحب الزّمان


آن لحظه ی قشنگ ///دنبالت آمدم
شاد و دوان دوان ///یا صاحب الزّمان


گفتم دلم گرفت /// از دست روزگار
ای مرد مهربان ///یا صاحب الزّمان


گفتی به یادتان ///هستم #دعا کنید
گفتم به دیگران ///یا صاحب الزّمان


مطالب مرتبط