سلام سلام آی بچه ها / / / سلام سلام آی غنچه هاروی زمین زیبا / / / یه گوشه ای همین جاامید آخر ما / / / امام و...

یا مهدی (عج)

یا مهدی (عج)

سلام سلام آی بچه ها / / / سلام سلام آی غنچه ها

روی زمین زیبا / / / یه گوشه ای همین جا

امید آخر ما / / / امام و سرور ما

ما رو نگاه می کنه / / / همه رو دعا می کنه

اون صاحب زمانه / / / آقا چرا پنهانه؟

چون بیشتر آدما / / / غافل ز یاد خدا

با کارهای زشتشون / / / شدن اسیر شیطون

آقا امام زمان / / / یار همه شیعیان

وقتی که زشتی رو دید / / / از دست اونها رنجید

گفت که دیگه یار ندارم / / / عاشق غمخوار ندارم

دیگه غریب و تنهام / / / غایب شد از نظرها

بچه ها بیدار شوید / / / با همدیگر یار شوید

باید که غوغا کنیم / / / آقا رو پیدا کنیم

#شعر_کودک


مطالب مرتبط