​غایت کام و دولت

​غایت کام و دولت

غایت کام و دولتست آنکه به خدمتت رسید

بنده میان بندگان بسته میان به چاکری


مطالب مرتبط