گاهی بچه ها دوست دارند رازهایشان را فقط به شما بگویند یا از شما، دربارة رازهایتان، سؤالاتی بکنند. این فضا و فرصت را برای آنان ایجاد کنید...

  حالات و ویژگی های نوجوان و رفتار شما

حالات و ویژگی های نوجوان و رفتار شما

حالات و ویژگی های نوجوان
1. از پند و اندرز زیاد خوششان نمی آید؛
2. با جمع بودن را دوست دارند؛
3. منطق گرا هستند؛
4. میل به رقابت دارند؛
5. علاقه به ابراز وجود دارند؛
6. خودمحور هستند و روحی لطیف و زود رنج دارند؛
7. قدر شناسی را ضرروی نمی دانند، ولی ناسپاس نیز نیستند؛
8. پذیرفتن مسئولیت را دوست دارند؛
9. از مسخره شدن می ترسند؛
10. میل به مجادله و بحث با دیگران دارند.

گوش کردن به نوجوان
1. در هنگام گوش کردن از صمیم قلب، به صورت فرزندتان نیز نگاه کنید؛
2. اگر موقع صحبت تلفنی، فرزندتان مزاحم شما می شود، شاید به این معناست که او به توجه بیشتری از جانب شما نیاز دارد؛
3. گاهی بچه ها دوست دارند رازهایشان را فقط به شما بگویند یا از شما، دربارة رازهایتان، سؤالاتی بکنند. این فضا و فرصت را برای آنان ایجاد کنید؛

استعداد یابی نوجوان
1. استعداد سنجی کنید؛ یعنی بفهمید حافظة فرزندتان چقدراست، علاقه اش به چه چیزی است و کلاً، در چه چیزهایی می تواند رشد کند؛
2. یکی از اموری که استعداد بچه ها را کور می کند، دعوای پدر و مادر با هم است؛
3. مقایسه را حتی به عنوان نمک هم، در تحریک فرزندتان برای رشد استفاده نکنید.

رفتار شما با نوجوان
1. انتقاد کنید؛ ولی جسارت و تحقیر، نه؛
2. قبل از انتقاد، نقاط مثبت فرزندتان را مطرح کنید؛
3. مشخص کنید چه رفتاری را از فرزندتان انتظار دارید؛
4. هنگام بروز ناهنجاری، با افراد متخصص مشورت کنید؛
5. اگر می خواهید شیء خطرناک یا غیر خطرناکی را از کودک بگیرید، ابتدا وسیلة دیگری در اختیارش بگذارید؛
6. از فرزندان، کارهای بزرگانه انتظار نداشته باشید.

تلویزیون، بازی رایانه ای و تبلتی و استفاده از وقت
1. در نوع، زمان و آثار برنامه های تلویزیونی و فایده داشتن و نداشتنِ آن ها، دقت کنید؛
2. متأسفانه بعضی والدین، با حرص و اشتیاق، برنامة کودکان را نگاه می کنند. این اقدام باعث می شود بچه های آنان به خودشان اجازه دهند تمامی برنامه های بزرگ ترها را نگاه کنند؛
3. شما نمی توانید نسبت به نگاه کردن یا نکردن برنامه ها، خیلی به او امر و نهی کنید؛
4. جدول برنامه ریزی روزانه تهیه کنید و در جهت رعایت آن، به فرزندتان کمک کنید. البته مواظب باشید که خسته نشود؛

منبع: کتاب نکته های کاربردی در تربیت کودک، معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی


مطالب مرتبط