* رفیــــــــــــــق شفیق *

* رفیــــــــــــــق شفیق *

امروز چند دقیقه با بهترین دوستت هم‌صحبت شو
و آرام با یک قلب شاد
ناخوشی‌ها را از دلت جارو بزن
#رفیق

#نورالهدی

ثبت نام در نورالهدی


مطالب مرتبط