رقابت برای تجمّلات

رقابت برای تجمّلات

رهبرانقلاب: رقابت برای تجمّلات و به رخ كشيدنها كوچكتر از اين است كه بتوانند زنهای شایسته را اسیر خود کنند.


مطالب مرتبط