هر صبحِ بهاری که می‌رسد باد خنکی می‌وزد ابرها این سو و آن‌سو می‌روند و غنچه‌ها با لبی پر از تبسّم به زندگی سلام می‌کنند و من ..

* سلام صبح شما به خیر *

* سلام صبح شما به خیر *

هر صبحِ بهاری که می‌رسد
باد خنکی می‌وزد
ابرها این سو و آن‌سو می‌روند
و غنچه‌ها با لبی پر از تبسّم
به زندگی سلام می‌کنند
و من از هوهوی باد
و بی قراری ابر
و نگاه غنچه‌ها
فقط معنی بهار را نه!
که معنی انتظار را احساس می‌کنم
آری من خوب می‌دانم
دنیا بدون انتظار شما, نمی‌تواند اینقدر زیبا باشد….

#نورالهدی

#صبح بهاری

"سامانه مخاطبین نورالهدی"


مطالب مرتبط