نعمت ها فرّارند، قدرشان را بدان که از هر کس دور شوند دیگر به سمتش نمی آیند!!

  نعمت زندگی!

نعمت زندگی!

نعمت ها فرّارند، قدرشان را بدان که از هر کس دور شوند دیگر به سمتش نمی آیند!!
با همان گیرایی نگاه علوی اش، نگاهم کرد و پرسید: علی! زندگی چه کسی از همه بهتر است؟
لبخند زدم و گفتم: آقای من!، شما داناتری، من چه جوابی بدهم؟
گفت: مَنْ حَسَّنَ مَعَاشَ غَیْرِهِ فِی مَعَاشِهِ؛ کسی که دیگران در کنار او زندگی خوبی داشته باشند و نفعش به اطرافیانش برسد!
وقتی که حرف می زد، آهنگ کلماتش بردل ها می نشست، دوباره پرسید: زندگی چه کسی بدتر است؟
چشم هایم را به صورت مهربانش دوختم: شما بهتر می دانید آقای من!
گفت: مَنْ لَمْ یُعِشْ غَیْرَهُ فِی مَعَاشِهِ؛ کسی که دیگری نتواند کنار او زندگی کند و خیری در زندگی کردنِ با او نباشد!
و ادامه داد: علی! نعمت ها فرّارند، قدرشان را بدان که از هر کس دور شوند دیگر به سمتش نمی آیند!!

م.عسکری نیا


مطالب مرتبط