بعضی وقتها که خسته است و بعضی وقتها هم بی حوصله!

  نمازش را نمی خواند؟!

نمازش را نمی خواند؟!

به آقا گفتند: نماز نمی خواند!

آقا به پسربچه نگاه کرد و لبخند زد، سئوال کرد: چند سال داره؟
گفتند: هشت سال آقا!
چشم های آقا از تعجب باز شد و گفت: هشت سال! و نماز نمی خواند!؟!
گفتند: هنوز بچه ست آقا!؛ بعضی وقتها که خسته است و بعضی وقتها هم بی حوصله!
امام گفت: باید بخواند،هرطور که باشد! این پسر با این سن باید نمازش را بخواند!!

م.عسکری نیا


مطالب مرتبط