شعر کودکانه حجاب برای دختران

9 ساله

9 ساله

وقتی که نه سالم رسید /// باید بپوشم چادری

باشم حسابی باحجاب /// مثل خود مامان پری

اما برای من فقط /// پوشاندن موها کم است

باید بدانم بعد از این /// کی محرم و نامحرم است

5df617d7e97de.jpg

دایی، عمو، بابا بزرگ /// داداش و باباجان من

تنها همین ها محرمند /// از بین نزدیکان من

پس می شود رفتار من /// محجوب تر با دیگران

چون که همین را خواسته /// از من خدای مهربان


مطالب مرتبط