۱۳ تیر ۱۳۹۸ 66 24.7 MB 08:19 دقیقه 29 0

ZIYÂRAT DE LA TOMBE DE SAYYIDA FATIMA AI_MA'SÛMA, fille de l’Imam Mûsa al-Kâzim (as)

Toutes nos félicitations à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de son excellence Fatima Masouma, la fille de l’Imam Mûsa al-Kâzim (as)


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط