ثبات قدم، زیارت عاشورا، قوت در دینداری، قدم صدق، حفظ ایمان، یاد خداوند، مقابله با شیطان